Podmínky používání webových stránek

Právní informace a oznámení

Tyto Podmínky použití (dále jen“ Podmínky použití“) se vztahují na webové stránky společnosti GOU group, s.r.o. umístěné na adrese gou.group. Webové stránky jsou majetkem společnosti GOU group, s.r.o. („G|g“) a jejích poskytovatelů licencí. Než začnete používat webové stránky, pečlivě si přečtěte tyto Podmínky použití. POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘIJMETE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BUDETE JE DODRŽOVAT. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ, NEPOUŽÍVEJTE WEBOVÉ STRÁNKY.

Materiály obsažené na našich webových stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a netvrdí, že jsou nebo nepředstavují právní nebo jiné odborné rady, a proto se na ně nelze spoléhat.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které mohou vzniknout v důsledku přístupu nebo spoléhání se na informace na těchto stránkách a v plném rozsahu povoleném českým právem vylučujeme veškerou odpovědnost za ztráty nebo škody přímé nebo nepřímé vyplývající z používání těchto stránek.

gou.group je webová stránka provozovaná společností GOU group, s.r.o. („my“ nebo „nás“). Jsme společnost  zapsána dne 19.10.1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72025 Sídlo společnosti je Švédská 1010/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česko. Naše registrační číslo je 261 21 913 a DIČ je CZ261 21 913.

Přístup na naše webové stránky je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit službu, kterou poskytujeme na našich webových stránkách, bez předchozího upozornění (viz níže). Neneseme odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu naše webové stránky nejsou k dispozici kdykoli nebo po jakoukoli dobu.

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence všech práv duševního vlastnictví na našich webových stránkách a v materiálech na nich zveřejněných. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpisy jakékoli stránky z našich webových stránek pro vaši osobní potřebu a můžete upozornit ostatní ve vaší organizaci na materiál zveřejněný na našich webových stránkách.

Nesmíte žádným způsobem upravovat papírové nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu.

Náš status (a postavení všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálu na našich webových stránkách musí být vždy potvrzen.

Nesmíte používat žádnou část materiálů na našich webových stránkách pro komerční účely, aniž byste k tomu získali licenci od nás nebo našich poskytovatelů licencí.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami použití, vaše právo používat naše webové stránky okamžitě zanikne a musíte podle našeho uvážení vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vytvořili.

Naším cílem je pravidelně aktualizovat naše webové stránky a obsah můžeme kdykoli změnit. V případě potřeby můžeme pozastavit přístup na naše stránky nebo je na dobu neurčitou zavřít. Jakýkoli materiál na našich webových stránkách může být v daném okamžiku zastaralý a nejsme povinni takový materiál aktualizovat.

Materiál zobrazený na našich webových stránkách je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk, pokud jde o jeho přesnost. V rozsahu povoleném zákonem a podle níže uvedeného, my a třetí strany, které jsou s námi spojeny, tímto výslovně vylučujeme:

Všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly být implikovány zákonem, obecným právem nebo právem spravedlnosti.

Jakákoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody vzniklé jakémukoli uživateli v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo v souvislosti s používáním, nemožností použití nebo výsledky používání našich webových stránek, jakýchkoli webových stránek s nimi spojených a jakýchkoli materiálů zveřejněných na nich, včetně, bez omezení, jakékoli odpovědnosti za:

  • ztráta příjmů nebo příjmů;
  • ztráta podnikání;
  • ušlý zisk nebo smlouvy;
  • ztráta předpokládaných úspor;
  • ztráta dat;
  • ztráta dobré vůle; a
  • promarněný management nebo kancelářský čas.

 

Jak je uvedeno níže, celá naše odpovědnost za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, ať už vzniklou a způsobenou občanským průkazem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jinak, i když je předvídatelná, bude omezena na naše pojištění odpovědnosti.

To nemá vliv na naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti, ani na naši odpovědnost za podvodné zkreslení nebo zkreslení, ani na žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných zákonů.

Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našich webových stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny Vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

Nesmíte zneužívat naše webové stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim webovým stránkám, serveru, na kterém jsou naše webové stránky uloženy, ani k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našim webovým stránkám. Nesmíte útočit na naše webové stránky prostřednictvím útoku odmítnutí služby nebo distribuovaného útoku odmítnutí služby.

Porušením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákona o zneužití počítače z roku 1990. Každé takové porušení ohlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo na používání našich webových stránek okamžitě zaniká.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný proprietární materiál v důsledku vašeho používání našich webových stránek nebo stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na nich nebo na jakékoli webové stránce s nimi spojené.

Pokud naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout z vašeho používání těchto stránek. Při přístupu na webové stránky prostřednictvím našich webových stránek vám doporučujeme zkontrolovat jejich Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů, abyste zajistili soulad a určili, jak mohou používat vaše informace.

České soudy budou mít výlučnou pravomoc nad jakýmkoli nárokem vyplývajícím z návštěvy našich webových stránek nebo souvisejícím s nimi.

Tyto podmínky používání a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nich nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem nebo vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky.

Tyto podmínky používání můžeme kdykoli revidovat změnou této stránky. Očekává se, že tuto stránku čas od času zkontrolujete, abyste si všimli jakýchkoli změn, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách používání mohou být také nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našich webových stránkách.

Máte-li jakékoli obavy ohledně materiálu, který se objevuje na našich webových stránkách, kontaktujte prosím info@gou.sgroup.

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek.

19.-21. června 2024 v mnichovském Messe

Rádi Vás uvidíme na našem výstavním stánku č. 360 v pavilonu A5 a představíme Vám nejnovější produkty od GSE Intégration a současné trendy ve fotovoltaickém průmyslu.