Všeobecné prodejní podmínky

Verze platná od 1. ledna 2022

Tyto všeobecné prodejní podmínky („VPP“) platí pro smluvní vztah mezi GSE Intégration, dále jen „Dodavatel“, a společností klienta, dále jen „Klient“. Ruší a nahrazují předchozí verzi všeobecných prodejních podmínek a lze je kdykoli pozměnit bez předchozího upozornění.

Tyto VPP, které jsou systematicky zasílány nebo předávány každému Klientovi, představují jediný základ obchodního jednání a platí pro všechny prodeje produktů, s výjimkou zvláštních ustanovení o vzdání se práva, jež může stanovit Dodavatel. Prodejci produktů Dodavatele musí zajistit, aby byly tyto VPP vymahatelné vůči dalším odběratelům, pokud jde o příslušná ustanovení.

Jakékoli zadání objednávky znamená bezvýhradný souhlas Klienta s těmito VPP. Jakákoli odlišná podmínka, s níž nebude Klient souhlasit (zejména podmínka připojená k objednávce nebo obsažená ve všeobecných nákupních podmínkách), je vůči Dodavateli bez jeho předchozího výslovného písemného souhlasu nevymahatelná, a to bez ohledu na okamžik, kdy na ni mohl být upozorněn. Skutečnost, že Dodavatel v daném okamžiku neuplatňuje některé ustanovení těchto VPP, nelze považovat za vzdání se tohoto práva.

Jakýkoli prodej, i když je sjednán zprostředkovateli nebo zástupci Dodavatele, se považuje za přijatý Dodavatelem pouze v případě, že je písemně potvrzen nebo uveden v platnost. Ceníky, katalogy nebo jiné reklamní či propagační dokumenty Dodavatele mají pouze informativní a orientační charakter; nepředstavují nabídku. Dodavatel si vyhrazuje právo stáhnout produkt ze svého sortimentu bez předchozího upozornění nebo změnit jeho charakteristické vlastnosti z důvodů souvisejících zejména s technickým vývojem nebo změnami výrobních či balicích podmínek. Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo definitivně zastavit výrobu jakéhokoliproduktu.

Objednávky musí být učiněny písemnou formou, řádně vyplněny Klientem a musí obsahovat veškeré informace nezbytné pro jejich řádné provedení.

Ceny produktů jsou ceny, které jsou v platnosti k datu objednávky.

Ceny jsou uvedeny „ze závodu“, přičemž k ceně mohou být připočteny náklady na zabalení, dopravu a pojištění. Klient rovněž nese rizika spojená s nakládkou.

V případě mezinárodního prodeje se místo dodání produktů, rozdělení nákladů mezi stranami i převod rizik řídí podmínkami

INCOTERMS 2020 uvedenými v objednávce.
Ceny jsou uvedeny bez DPH a dalších platných daní a jsou vyjádřeny v eurech (€). Mohou se měnit v závislosti na změnách, jimž je Dodavatel vystaven ze strany výrobců.

Tarify se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jakékoli zavedení nebo změna jedné či více daní nebo poplatků, zejména na ochranu životního prostředí, pravděpodobně zapříčiní, že se prodejní cena produktů bude úměrně měnit směrem nahoru nebo dolů.

Platba se provádí bankovním převodem. Dlužné částky jsou splatné do 30 dnů od data vystavení faktury, bez slevy. Každá platba ze strany klienta je přiřazena k nejstarší faktuře.

Výše uvedené body lze změnit v souladu s písemným souhlasem Dodavatele.

V některých případech může být před expedicí vyžadována záloha nebo úplné zaplacení produktů.

V případě nezaplacení k datu splatnosti se na příslušnou fakturu automaticky uplatní pokuty za pozdní platbu, jež budou odpovídat úrokové sazbě, kterou Evropská centrální banka použila pro svou poslední refinanční operaci, zvýšené o 10 procentních bodů. Tyto pokuty za pozdní platby jsou splatné bez nutnosti poslat upomínku. Úroky se počítají ode dne následujícího po datu splatnosti uvedeném na faktuře až do úplného zaplacení všech částek dlužných Dodavateli. Klient uhradí paušální odškodnění ve výši 40 euro za každou fakturu za náklady spojené s vymáháním v souladu s Článkem D.441-5 francouzského obchodního zákoníku (odškodnění splatné ze zákona bez formalit) a nahradí Dodavateli dodatečné náklady, které mu vzniknou za účelem dosažení úhrady dlužných částek.

Kromě toho má Dodavatel právo v případě nezaplacení faktury, která se stala splatnou, po oficiálním upozornění, jež zůstalo bez účinku po dobu 48 hodin, pozastavit jakékoli stávající a/nebo budoucí dodávky. V případě, že Klient zadá objednávku, aniž by uhradil předchozí objednávku(y), má Dodavatel právo odmítnout přijetí objednávky a dodání příslušných produktů, aniž by Klient mohl z jakéhokoli důvodu požadovat jakoukoli náhradu škody.

Odchylně od článku 1583 francouzského občanského zákoníku je převod vlastnického práva k produktům podmíněn úplným zaplacením jistiny a příslušenství.

V případě nezaplacení – a to i částečného – v dohodnutém termínu může Dodavatel požadovat vrácení zboží nebo dokonce vymáhat produkty na náklady Klienta poté, co oficiální upozornění doporučeným dopisem s doručenkou zůstalo bez účinku. Případná záloha propadá jako náhrada škody vzniklé v důsledku neplnění smlouvy, aniž by bylo dotčeno právo Dodavatele požadovat náhradu škody v plné výši.

Výše uvedená ustanovení nebrání tomu, aby na Klienta přešla rizika ztráty či znehodnocení produktů od jejich dodání s výhradou vlastnictví, jakož i škody, kterou by mohly způsobit.

V případě cizí směnky nebo jakéhokoli nároku na úhradu této ceny, který zakládá povinnost platit, dojde k převodu vlastnictví až po inkasu peněz.

Pokud je tedy Klient v nucené správě nebo soudem nařízené likvidaci, má Dodavatel právo požadovat v rámci kolektivního řízení prodané a nezaplacené produkty. Klient je depozitářem a správcem uvedených produktů od data dodání.

V případě nezaplacení a pokud Dodavatel neupřednostňuje požadavek na úplné a kompletní provedení prodeje, má Dodavatel právo považovat prodej za vyřešený z důvodu vady poté, co oficiální upozornění zůstalo bez úspěchu po dobu 15 dnů, a požadovat dodané produkty zpět. Náklady na vrácení produktů zůstávají k úhradě Klientovi a již provedené platby získává Dodavatel jako sankci.

Na žádost Klienta budou produkty buď k dispozici ve skladech Dodavatele, nebo budou zaslány na adresu uvedenou v objednávce.

Zabalení a případnou přepravu produktů zajišťuje Klient na své náklady.

Dodací lhůta sjednaná v den registrace objednávky je přibližná a není garantována. Jakékoli zpoždění v dodávce produktů tudíž nemůže dát Klientovi právo požadovat náhradu škody, penále či zrušení objednávky.

Klient zkontroluje produkty hned po jejich dodání. V případě, že produkty chybí, jsou poškozené nebo zjevně nevyhovují požadavkům, musí Klient při převzetí uvedených produktů učinit veškeré nezbytné výhrady na dodacím listě. Tyto výhrady musí být rovněž písemně potvrzeny do tří pracovních dnů od dodání, a to doporučeným dopisem s doručenkou. V opačném případě se má za to, že Klient produkty přijal bez výhrad.

Klient musí poskytnout důkazy o existenci uvedených vad a Dodavatel si vyhrazuje právo provést jakákoli šetření a prověření na místě, ať už přímo nebo přes prostředníka. Vrácení nevyhovujícího zboží podléhá předchozímu souhlasu Dodavatele.

Není-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, přechází jakékoli riziko krádeže, ztráty, poškození nebo zničení na Klienta okamžikem dodání nebo, v případě manipulace dopravcem, okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.

Dodavatel může na žádost Klienta a na jeho náklady uzavřít pojištění proti ztrátě a poškození při přepravě.

Článek 9 – Vyšší moc-obtíže

Dodavatel nenese odpovědnost v případě, že je neplnění nebo opožděné plnění jakéhokoli z jeho závazků stanovených v těchto VPP důsledkem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli událost popsaná v Článku 1218 francouzského občanského zákoníku a obecně zachovaná ve francouzské judikatuře.

Pokud kterákoli strana prokáže, že:

  • plnění jejích smluvních závazků se stalo příliš obtížným v důsledku události, kterou nemohla ovlivnit a kterou nebylo možné v době uzavření objednávky rozumně předvídat, a;

  • že tato strana se nemohla této události nebo jejím následkům rozumně vyhnout či je překonat,
    zavazují se strany v přiměřené lhůtě po uplatnění tohoto ustanovení sjednat nové smluvní podmínky, které přiměřeně zohlední důsledky této události.

V případě, kde lze použít toto ustanovení, avšak nebyla přijata alternativní smluvní ustanovení přiměřeně zohledňující účinky události, jak je stanoveno výše, je strana, jež se dovolává tohoto ustanovení, oprávněna ukončit smluvní vztah.

Článek 10 – Záruky a odpovědnost

V den dodání Dodavatel garantuje shodu produktů s normami NF EN pro normalizované výrobky nebo shodu s předpisy stanovenými na základě platných Nových technických průzkumů (New Technical Surveys, ETN) / Technické vyhlášky (Technical Notice, Atec) / Technického aplikačního dokumentu (Technical Application Document, DTA). Na produkty se rovněž vztahuje záruka na skryté vady podle podmínek článků 1641 anásledujících ustanovení francouzského občanského zákoníku.

Aniž jsou dotčena tato ustanovení, avšak nikoli navíc k právním zárukám:

  • na polypropylenové desky systému GSE IN-ROOF je poskytována záruka na deset (10) let proti jakémukoli problému s netěsností nebo abnormálnímu stárnutí materiálu, jež by mohlo způsobit netěsnost, a to počínaje datem dodání;

  • na mechanickou pevnost uzemňovacího systému pro rámové fotovoltaické moduly GSE GROUND SYSTEM je poskytována záruka na dvacet (20) let. 

     

Výhoda těchto záruk je podmíněna dodržováním předpisů popsaných v příručce pro instalaci a použití, jež byla dodána s produktem nebo je k dispozici online na webových stránkách Dodavatele, a zřetelnými a nezměněnými originálními identifikačními znaky (včetně značky nebo sériového čísla).

Na zjevné vady, které existovaly v den dodání, avšak nebyly prohlášeny za výhrady v souladu s Článkem 7 výše, není poskytována záruka. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny vady a poškození způsobené přirozeným opotřebením nebo vnějším vlivem, úpravou produktu, kterou Dodavatel nepředpokládal či nespecifikoval, manipulací, zejména během přepravy, nevhodným skladováním či nesprávným používáním produktu, nebo krádeží či ztrátou. Za pravidelnou péči a údržbu odpovídají kupující produktů. Klient, respektive jeho prodejci, musí tuto skutečnost svým odběratelům připomenout. V případě vady jakéhokoli druhu musí Klient nebo jeho odběratelé přijmout nezbytná preventivní opatření. Záruka se vztahuje pouze na opravu nebo v případě potřeby na výměnu produktu, jenž byl Dodavatelem uznán jako nevyhovující, za totožný nebo ekvivalentní produkt, s vyloučením jakýchkoli jiných nákladů, výdajů nebo škod, přímých či nepřímých.

Dodavatel v žádném případě neodpovídá za nepřímé škody (zejména za provozní ztráty, ušlé příjmy, ztrátu příležitostí, ztrátu výroby, ušlé zisky či odškodnění za zpoždění) nebo za škodu vzniklou v důsledku závady či nedostatečné údržby, manipulace, nevhodného skladování, instalace nevyhovující požadavkům či v prostředí nevhodném pro umístění stavby.

O poskytnutí záruky je třeba požádat prostřednictvím doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí, jenž bude zaslán přímo Dodavateli za podmínek Článku 1648 francouzského občanského zákoníku. Opravy nebo výměny provedené v rámci záruky nesmí vést k prodloužení původní smluvní záruční doby platné pro dotčený produkt.

Co se týče produktů značky Enphase, o poskytnutí záruky je třeba požádat přímo společnost Enphase.

Dále platí, že pokud je na staveništi přítomen personál Dodavatele, nebude nahrazovat žádného účastníka stavebního aktu (vlastníka projektu, montéra, vedoucího projektu, projekční kanceláře a kanceláře pro kontrolní činnost atd.), neboť Dodavatel není v tomto ohledu pojištěn.

V případě, že Dodavatel nebude schopen vyměnit nebo opravit vadné produkty v přiměřené časové lhůtě nad rámec původně oznámených lhůt, informuje o tom Klienta, který je oprávněn požadovat zrušení objednávky.

Dodavatel zaručuje, že dodané produkty jsou prosty jakýchkoli práv třetích stran, s výhradou ustanovení Článku 14 níže.

Smluvní odpovědnost Dodavatele, která může vzniknout na základě těchto VPP, nesmí v žádném případě přesáhnout výši částek zaplacených nebo zbývajících k zaplacení Klientem za nákup produktů, ledaže by tato ustanovení byla v rozporu se základními principy práva a pořádku.

Jakýkoli spor týkající se uplatňování, výkladu, plnění těchto VPP nebo úhrady ceny podléhá výlučné pravomoci soudu v místě sídla Dodavatele, bez ohledu na místo objednávky, dodání, úhrady, způsob platby, a to i v případě výzvy k ručení nebo více žalovaných. V případě soudního řízení či jakéhokoli jiného vymáhání dluhu ze strany Dodavatele nese náklady na předvolání k soudu, soudní výlohy, odměny advokátů a soudních vykonavatelů a veškeré vedlejší náklady Klient.

Tyto VPP se řídí francouzským právem.

Ceny jsou důvěrnými informacemi.

Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesmí Klient prodávat produkty pod jinými názvy než jsou ty, které používá Dodavatel. Patenty, ochranné známky, know-how, autorská práva, obchodní tajemství, modely, plány, studie a další příslušné dokumenty a nástroje, které jsou součástí produktů nebo které poskytl Dodavatel, zůstávají v plném vlastnictví Dodavatele nebo jeho spoludodavatelů a bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesmí být sdělovány či reprodukovány, a to ani v případě, že byl vyúčtován příspěvek na náklady na jejich vytvoření. Ve spojitosti s prodejem produktů není Dodavatelem poskytována žádná výslovná ani implicitní licence. Klient se zavazuje, že se zdrží reverzního inženýrství a/nebo demontáže produktů a použije veškeré přiměřené prostředky k tomu, aby získal stejný závazek od svých odběratelů.

19.-21. června 2024 v mnichovském Messe

Rádi Vás uvidíme na našem výstavním stánku č. 360 v pavilonu A5 a představíme Vám nejnovější produkty od GSE Intégration a současné trendy ve fotovoltaickém průmyslu.